Je bezpečné kouřit v autě?


AÄkoliv je jasnÄ› prokázáno, že kouÅ™ení Å¡kodí zdraví, mnoha lidem to příliÅ¡ nevadí. Chvilkové potěšení, které jim cigareta pÅ™ináší, je zkrátka silnÄ›jší, než obavy z případných dlouhodobých následků. ZvláštÄ› když ani není jisté, že ony neblahé následky nastanou. JistÄ›, zdá se to hloupé, avÅ¡ak není to jejich chyba. Náš mozek je tak zkrátka naprogramován.

 

Je tedy pochopitelné, že si nÄ›kteří chtÄ›jí zapálit kdykoliv, kdy mají volnou chvíli. A to může být i pÅ™i řízení auta. AÄkoliv to dnes již není až tak obvyklé jako v minulosti, stále jeÅ¡tÄ› lze narazit na Å™idiÄe, který má za volantem zapálenou cigaretu. Tomu samozÅ™ejmÄ› nahrává i to, že souÄástí automobilů je i zapalovaÄ.

 

kouření může ulevit od stresu

 

SamozÅ™ejmÄ› z jejich pohledu se to dá pochopit, zvláštÄ› pokud je ona jízda dlouhá. Je vÅ¡ak otázkou, zda je to skuteÄnÄ› to nejlepší Å™eÅ¡ení, a zda by nebylo lepší zkrátka na chvilku zastavit a cigaretu vykouÅ™it venku. Jen málokdo z tÄ›chto lidí si totiž uvÄ›domuje vÅ¡echna rizika, která jsou s kouÅ™ením v autÄ› spojena. Je jich totiž víc, než si myslíme.

 

Jedním z nich je samozÅ™ejmÄ› odpadnutí popelu na citlivé Äásti elektroniky. To je problém zvláštÄ› dnes, kdy jsou jí moderní vozy doslova proÅ¡pikované. PÅ™i troÅ¡e opatrnosti se tomu vÅ¡ak jde pomÄ›rnÄ› snadno vyhnout a cigaretu vyklepat z okénka.

 

kouÅ™it v jedoucím autÄ› je nebezpeÄné

 

Mnohem vÄ›tší problém vÅ¡ak pÅ™edstavují nenadálé situace. Může se stát, že budete potÅ™ebovat prudce zabrzdit. V takové chvíli je pravdÄ›podobné, že vám cigareta vypadne z ruky Äi z pusy, nejspíše do klína. O tom, že to nebude nic příjemného, asi není nutné se rozepisovat. Pokud navíc máte látkové potahy, může tak dokonce i vzniknout požár.

 

Podobné nebezpeÄí je i v případÄ› dopravní nehody. Zde je velmi pravdÄ›podobné, že cigaretu pÅ™ekousneme, případnÄ› že nám vypadne. A opÄ›t zde máme riziko požáru, které je tím vÄ›tší, pokud je naÅ¡e auto po nárazu ve Å¡patném stavu. Proto bychom za volantem za jízdy nikdy kouÅ™it nemÄ›li.